Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέου παραγωγικού εξοπλισμού ή /και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε δαπάνες branding και ψηφιακής προβολής.

Οι τομείς που χρηματοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι παρακάτω:


  • Logistics
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Πολιτιστικές βιομηχανίες
  • Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.