ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ

Οφθαλμολογική εξέταση υποψηφίων οδηγών:

Τόσο για την απόκτηση νέου όσο και την ανανέωση παλαιότερου διπλώματος οδήγησης απαιτείται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση από οφθαλμίατρο. Απευθυνθείτε τώρα στο επιστημονικό προσωπικό του Aktina Center, για το Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης για αρχική έκδοση ή ανανέωση Άδειας Οδήγησης. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5703/09.12.2021) .

Οι υποψήφιοι νέοι οδηγοί και οδηγοί, για να έχουν δικαίωμα να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, και στη συνέχεια στη δοκιμασία των προσόντων και συμπεριφοράς, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί, έπειτα από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα τους αυτή ελέγχεται με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας.

Με τις ίδιες προδιαγραφές ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση, όπως, ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Η ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργείται από:

  • ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα,
  • ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας:

  • α) Παθολόγου
  • β) Οφθαλμιάτρου
  • γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους)
  • δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους)

Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

Τα ανωτέρω ιατρικά πιστοποιητικά, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ», ισχύουν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους, εντός του οποίου δύναται να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πιστοποιητικά Υγείας ιατρικής εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία αν υποβάλλονται μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κατά την προσέλευσή σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:


• Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
• Γνωστοποιεί στον διενεργούντα την εξέταση ιατρό τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜΑ)
• Τα βοηθητικά σας γυαλιά ή φακούς επαφής (εφόσον υπάρχουν).
• Ιστορικό πρότερων οφθαλμολογικών επεμβάσεων (καταρράκτη, γλαυκώματος, στραβισμού, διαθλαστικών κα)
• Το παλιό δίπλωμα οδήγησης (μόνο σε περίπτωση ανανέωσης ή επέκτασης).

Στο τέλος της εξέτασης κι εφόσον πληροίτε τα καθοριζόμενα από το Νόμο όρια οπτικής οξύτητας, λαμβάνετε υπογεγραμμένο / σφραγισμένο πιστοποιητικό συνοδευόμενο από την απόδειξη πληρωμής της ιατρικής επίσκεψης που εκδίδεται στο όνομά σας.

Για οπτικό έλεγχο υποψηφίων οδηγών ή ανανέωσης διπλώματος οδήγησης, καλέστε τώρα στο κέντρο μας: 2107241888